Dyrektor Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt w Lubaniu
Ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca

1.    Wymagania niezbędne.
a.    Wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
      b.    Zaświadczenie o niekaralności,
      c.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wychowawcy
w  placówce opiekuńczo- wychowawczej,
      2.    Wymagania dodatkowe:
      a.     w zakresie umiejętności zawodowych:
    – znajomość specyfiki zawodu,
    – umiejętność tworzenia i realizacji  planów pomocy dla dzieci i młodzieży,
    – znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej,
       b.     w zakresie kompetencji osobistych: umiejętność pracy zespołowej, empatia, komunikatywność, dyspozycyjność, chęć zdobywania doświadczenia i uczenia się oraz samorozwoju, umiejętność działania w sytuacjach stresowych,  właściwa postawa etyczna i moralna, wysoka kultura osobista.

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą potwierdzone stosownymi dokumentami, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera.

3.    Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
a.   Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowawczą,
b.   Kierowanie procesem wychowawczym dzieci,
c.   Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy dziecku oraz innej  dokumentacji wynikającej z przepisów prawnych i regulaminu placówki,
d.  Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku, powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego,
e.  Organizowanie procesu usamodzielnienia dziecka.
4.  Warunki pracy:
– pełny etat – umowa o pracę,
– miejsce pracy: Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu,
– wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania    pracowników oraz regulaminem obowiązującym w placówce.
5. Wymagane dokumenty:
– CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, aktualny telefon kontaktowy,
– dokumenty potwierdzające zatrudnienie,
– dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
– zaświadczenie o niekaralności,
– oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  z późn.   zm.) na potrzeby procesu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie placówki lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach do 15.01.2017 r. na adres: Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt, ul. Wrocławska 17, 59-800 Lubań.

6. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
Etap. 1. Analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych.
Etap. 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz oryginał aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Osoby, które nie spełniły wymagań niezbędnych i nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru po kontakcie telefonicznym proszone są o odbiór swoich dokumentów osobiście w terminie do dnia 30.01.2017 r.  Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.


Nasze Ognisko

To Dom dla 14 dziewcząt w wieku od 10 do 18 lat w normie intelektualnej sprawujący całkowitą opiekę nad wychowankami prowadzony w duchu wartości chrześcijańskich.

Alt Text

Jesteśmy

Alt Text

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu jest niepubliczną katolicką placówką opiekuńczo wychowawczą działającą od 1 września 1998 roku. Organem prowadzącym Ognisko jest Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu.Staramy się stworzyć rodzinny klimat, zapewniamy dziewczętom bezpieczeństwo, uczymy podstawowych zasad postępowania, codziennych wyborów i konsekwencji związanych z wyborami. Otaczamy dziewczęta miłością i życzliwością, stawiając równocześnie wymagania.


 Nasze  Ognisko   funkcjonuje   zgodnie   z   Ustawą  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  z dnia 9.06.2011 r.  oraz   Rozporządzenie   Min.   Pracy  i  Polityki  Społ.  o  wspieraniu  rodziny   i   systemie   pieczy zastępczej   z   dnia   22.12.2011 r.Ognisko szczególną wagę przywiązuje do zapewnienia wychowankom kompetentnej pomocy w nauce przez udostępnianie stosownych środków, korzystanie z pomocy w odrabianiu lekcji i nauce i praktyczne przygotowanie do dojrzałego życia.Cele Ogniska realizowane są we współpracy z rodzicami wychowanek, parafiami ich pochodzenia, szkołą, instytucjami i osobami wspierającymi działalność placówki.Swoją działalnością socjalizacyjną Ognisko obejmuje wszystkie dziedziny wychowania.

Organizacja Ogniska

Organizacja placówki dostosowana jest do potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i zdrowotnych mieszkających w niej dziewcząt. Jest placówką całodobowej opieki posiadającą 14 miejsc. Ognisko działa od 1 września 1998 roku w oparciu o statut, regulamin, rozkład dnia oraz tygodniowy plan zajęć, który ustala siostra Dyrektor.


Zobacz nas

Alt Text
Alt Text

Alt Text
Alt Text

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Wychowanie na dojrzałe i odpowiedzialne osoby w społeczeństwie, kierujące się w życiu wartościami chrześcijańskimi.

 

Napisz do nas

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi, ul. Wrocławska 17, 59-800 Lubań, telefon: 756461596