Wychowanie na dojrzałe i odpowiedzialne osoby w społeczeństwie, kierujące się w życiu wartościami chrześcijańskimi.

Celem Ogniska jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym trudności w wychowywaniu dzieci poprzez stworzenie wychowankom możliwie najlepszych warunków opiekuńczo – wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla ich prawidłowego, integralnego i wszechstronnego rozwoju. Swoją działalnością socjalizacyjną Ognisko obejmuje wszystkie dziedziny wychowania: fizyczne, umysłowe, moralne, patriotyczne, estetyczne, religijne.

Cele Ogniska realizowane są we współpracy z rodzicami wychowanek, parafiami ich pochodzenia, szkołą, instytucjami i osobami wspierającymi działalność placówki.
Cele te realizowane są w duchu zasad chrześcijańskich, całokształt pracy z dziewczętami zmierza do przygotowania ich zarówno do udziału w życiu społecznym, na miarę ich indywidualnych możliwości, jak i w życiu religijnym.

ZADANIA:

1.    Ognisko zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie.
2.    Do zadań Ogniska w szczególności należy:

  • pomoc wychowankom w ich własnym rozwoju osobowym poprzez uczenie postaw pozytywnych w oparciu o istniejące w nich dobro, wyrabianie właściwej oceny moralnej, jak również integrację sfery wolitywnej i emocjonalnej,
  • rozwijanie samodzielności i wyrabianie zaradności życiowej,
  • pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
  • rozwijanie posiadanych zdolności intelektualnych i wdrażanie szacunku dla prawdy przy respektowaniu wartości pluralizmu i tolerancji poglądów,
  • uwrażliwianie wychowanek na wartość drugiego człowieka i życia we wspólnocie, jak również podnoszenie poziomu kultury osobistej i eliminowanie zaburzeń zachowania,
  • wychowanie do poszanowania wartości miłości i życia, które znajdują swój naturalny wyraz w rodzinie, podtrzymywanie naturalnych więzi wychowanek z rodziną,
  • wychowanie służące zabezpieczeniu tożsamości narodowej i kulturowej,
  • wychowanie religijne traktowane, jako wyraz transcendentnego charakteru osoby ludzkiej.