Zasady kierowania dziewcząt do Ogniska.

Podstawą skierowania do Ogniska jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

Dokumenty przyjęcia do Ogniska

1.    Orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2.    Wniosek rodziców lub opiekuna prawnego.
3.    Odpis aktu urodzenia dziecka.
4.    Akt zgonu zmarłego rodzica.
5.    Pełne badania psychologiczno-pedagogiczne
(z ilorazem inteligencji włącznie).
6.    Dokumentację o stanie zdrowia dziecka. Ostatnie badania medyczne/kartę szczepień/.
7.    Potwierdzenie miejsca zameldowania.
8.    Dokumenty szkolne, świadectwa szkolne.
9.    Kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do Ogniska nie przyjmuje się wychowanek, które:

•    Mają chorobę psychiczną.
•    Nie są w normie intelektualnej.
•    Są uzależnione od środków odurzających i psychotropowych.
•    Oczekują dziecka.