Zadaniem Domu jest tworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanek przez zaspokojenie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poznawczych i innych.

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Świętej Jadwigi Śląskiej jest niepubliczną, katolicką placówką opiekuńczo – wychowawczą. Jest placówką sprawującą całkowitą opiekę nad wychowankami. Organem prowadzącym Ognisko jest Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu.

Ognisko funkcjonuje zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011 r. oraz Rozporządzeniem Min.Pracy i Polityki Społ. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011 r.

Organizacja placówki dostosowana jest do potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i zdrowotnych mieszkających w niej dziewcząt. Jest placówką całodobowej opieki posiadającą 14 miejsc. Ognisko działa od 1 września 1998 roku w oparciu o statut, regulamin, rozkład dnia oraz tygodniowy plan zajęć, który ustala siostra Dyrektor.

Do Ogniska przyjmowane są dziewczęta z normą intelektualną w wieku od 13 do 18 lat. W przypadkach szczególnych, podyktowanych kontynuacją nauki lub innymi sytuacjami losowymi, z opieki Ogniska mogą korzystać dziewczęta, które ukończyły 18 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

Dziewczęta są podzielone na grupy wychowawcze. W zależności od wieku uczęszczają do szkół różnego typu lub zdobywają kwalifikacje zawodowe w innych formach kształcenia.

Ognisko szczególną wagę przywiązuje do zapewnienia wychowankom kompetentnej pomocy w nauce przez udostępnianie stosownych środków, korzystanie z pomocy w odrabianiu lekcji i nauce, rozwijanie zainteresowań, praktyczne przygotowanie do odpowiedzialnego i dojrzałego życia.

Prawa i obowiązki wychowanek są analogiczne jak te, które mają wychowankowie publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, z uwzględnieniem chrześcijańskiego charakteru Ogniska.

Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanek zawiera regulamin ośrodka, przy zachowaniu zasady, że:

1. Wychowanka ma prawo do:
a)    podmiotowego traktowania wedle przysługującej jej godności,
b)    życzliwości i miłości,
c)    właściwie zorganizowanego procesu wychowania, opieki i terapii wychowawczej,
d)    rozwijania zainteresowań,
e)    wychowania w duchu zasad chrześcijańskich,

2.  Wychowanka ma obowiązek:
a)   współpracy w procesie wychowania i terapii,
b)   przestrzegania zasad kultury współżycia w Ognisku,
c)   poszanowania wychowawców i koleżanek,
d)  dbałości o dobro wspólne, ład i porządek,
e)   przestrzegania zasad regulaminu,
f)   ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.